Dagsorden til generalforsamling 13. Marts 2017

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning af formand.
  3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.
  4. Fastsættelse af kontingent.Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  7. Valg af revisorer.
  8. Valg af revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.
Husk indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Dvs senest den 27. Februar 2017.